FANDOM


I Tatyar nossë Quendion né. Estainë sinavë né pan ocoivientë tatyar imbi Quendi. I atar nossëo Tata né. Yestassë sina nossë onótië 56 quendi, nan asanciessa: peresta ihilië Finwë ar anaië i Noldor, i peresta exë everië i Avari.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.