FANDOM


Olwë i tatya aran Telerion ná.

Olwë ocoivië Cuiviénenesse ar averië Telerinnar. Apa i aran minya Telerion, Elwë, vanwa taurissen ná, ya antelwavë estainë Lestanórë nauvar, Olwë tullë i quendi nosseryo Valinórenna. Amarietter Tolessë Eressëa, yassë Olwë atalmië i carosto Alqualondë.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.