FANDOM


Stub Sina lassë tolbo ná.
Polillë asya Vinquenya Wici palyala sa.


Lestanórë (sind. Doriath) i aranyë Sindaron Valariandessë né. Elwë Singollo i aran Lestanórëo lumissen anolya né. I esserya telca i lesto ye Melyanna, veri Elwëo, carnë corimavë aranyeryo na varya sa. Lestanóressë limbë nati valdië lúmequentalello Randa Minyo tyalnë, anvaldievë i omentië imbi Beren ar Lótien.

Nóritecië Edit

Lestanórë caitanë formenessë Valariandëo, falassassë Siriono ar anasireryar romenyë Mindeb, Esgalduin, Celos, ar Aros. Hyarmenessë Lestanórello Andaramba, formenessë Nan Aistanuruo nér. Ilya nórë topaina taurinen né.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.