FANDOM


I Imberaima hya i Imbenatsë ambarya himyalëo pano imbi nonwo raimi ya yuhtar i sanya Imberaimo Ovesta Ocombë vevien yuhtari yundórion ambaressë. Raimion raimë nás ya yorë satyë yo pantë, istanomëo, mancalëo, ta artatúrëo, méno yo ambaryë raimi himinë rimbë tinwië ar calarwë raimëo curwestar. I Imberaima colë rimbë asië istalëo celwi, veuyali vë anamaisinwë orartaparmar i Ambarya Natsëo imb' intë, ta i nutanwë T-mento tulcon.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.