FANDOM


Stub Sina lassë tolbo ná.
Polillë asya Vinquenya Wici palyala sa.
Eleni menelesse

I eleni (sinë Alta Hiswessë Magellano nár) imbe náti anvaldië yá i elengolmë mahta.

Elengolmë i carmë ëavëa ná ya mahta i nólé engwion menelo ve eleni, ranéleni, hisweni, eleloxi ar fánatier, ar nati exion ava i vilya Ardo. Elengolmë sacea ista lúmequentalëo, fisico, cemieo ar levelto engwi sinion, ar laito, coivieo ar metto Eo.

Elengolmë imbë ingoli anenwinë ná. Sundorya cé lúmissen nólúmequentalerwë. Yariessë i nóli elengolmearwë anrimbavë carinë yánamoinen. Nan er i ontalë telescopo Enderandassë tulinë i elengolmë ingolenna síravëa. Sírassë i elengolmë ar i fisica harë nár, ar i elefisica ranta valdëa elengolmeo ná.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.