FANDOM


Attëa Randa Eruhínion né i randa lúmequentalessë Ardo nyaraina Arcastarenen.

Attëa Randa ayestië apa i apairë Moringottanna Heruinen Numeno tulyainen Eönwenen. I metta Attëo Randa apa i lantë Númenórëo ar ohto Ertië Teldo Annataranna. I tailë Attëo Randa ná 3441 coranari.

I lur valdëar Attëa Randassë në i órë Númenoro, i órë Annataro Morindóressë ar i ohtar arinyë imbë Quendi ó Atani ar Annatar.

Tittavë tecaina Attëo Randa. Quentassë Silmarillion ná i nyarë sinta Akallabêth (Adanain "I Lantë Éleo") ye nyara lantëo Númenorëo.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.